ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق به تمامی تجهیزاتی گفته می شود که: برای “نظارت ، اندازه گیری و کنترل” یک پروسه استفاده می گردند. ابزار دقیق یعنی ابزار+دقیق (ابزار به علاوه دقیق)، یعنی ابزار هایی که دقیق کار می‌کنند. ابزار دقیق، هنر و علم استفاده از تجهیزاتی است که به خوبی و با کمترین خطا، کمیت های مورد نظر در کارخانه یا سایت را اندازه گیری کنند. این کمیت های مورد اندازه گیری، ممکن است سطح یک مخزن یا فلوی عبوری از یک پایپ، یا دمای یک کوره و یا فشار مربوط به یک مخزن یا پایپ باشد. ابزار دقيق را ميتوان به دو صورت دسته بندي كرد يكي از نظر نوع عملکرد این ابزار برای مثال ابزاری که عمل کنترل دما یا فشار و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به كنترلر مشهورند و به همین ترتیب ابزار نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نمایشگر معروفند و ابزار انتقال اطلاعات مقادیر برای مثال فشار ، فلو ، دما ، فشار و سطح به صورت سیگنال های استاندارد که ، ترانسمیتر یا منتقل کننده نامیده میشوند .

ابزار دقیق از نظر عملکرد به

میتر یا اندازه گیر یا نمایشگر:  Meter

كنترلر :  Controller

نشاندهنده یا ایندیکتور :  Indicator

ترانسميتر یا انتقال دهنده :  Transmitter

کنترل ولو یا شیر کنترل :  Valve or Control Valve

کالیبراتور :  Calibrator

رکودرد یا دیتالاگر یا ثبات : Recorder Or Logger

تقسیم بندی میشوند.

پارامترهای مورد کنترل و اندازه گیری شامل:

فشار:pressure

دما:Temperature

سطح:Level

جریان:Flow