سه راهی(Tee)

قطعه ای است که برای انشعاب گیری در لوله کشی کاربرد دارد. سه راهی نوعی از ابزارهای اتصال است که جهت گرفتن انشعاب از مسیری خاص در لوله مورد استفاده قرار می گیرد. این سه راهی ها بسته به نوع مصرف به عنوان رابط، انشعاب دهنده، تقسیم کننده، انسداد دهنده، کاهنده، تغییر دهنده مسیر حرکت و اتصال دهنده هستند. سه راهی ها از جنس فلز یا پلیمر هستند و به صوررت مساوی یاکاهنده در مسیر لوله ایجاد انشعاب   می کنند.


         سه راهی استیل

سه راهی مساوی

اتصالات سه راهی مساوی اتصالاتی می باشند که هر سه سمت آن با هم برابر می باشند. به همین دلیل اصطلاحا آنها را سه راهی مساوی می گویند.

 

Tee(سه راهی)

 

سه راهی تبدیل

چنانچه قطر ورودی و خروجی سه راه متفاوت باشند،سه راه تبدیل گفته میشود. انواع سه راهی و سه راه های تبدیل با زاویه انشعاب 90 ، 45 ، 30 درجه و … قابل تولید هستند.سه راهی ها و سه راهی های تبدیل با ویژگی های هندسی متفاوت از نظر شرایط ورودی و خروجی و نیز زاویه و نوع انشعاب قابل تولید می باشند.

انواع سه راهی تبدیل